Dag Hammarskjold

May God give us a pure heart so we may see Him; a humble heart so we may hear Him; a loving heart so we may serve Him; a faithful heart so we may live Him.

Share Button

Share Button